Penanggalan Jawa sebelumnya dan huruf Jawa

Untuk risalah di bawah ini sengaja penulis ungkapkan sesuai bahasa pengiringnya yaitu bahasa Jawa :PENGETAN WULAN JAWI 1 MANGGA SRI ( = SURO)

Sura kang ateges : Sur dumadi cahya Rinangut  Rat Ingsun, ingkang artosipun jumlegering pribadi kito dumados saking temuning raos antawisipun ibu bapa wujud pribadhi wiwit salebeting guwa garba sang ibu. Wiwit umur satunggal wulan ngantos sangangwulan lair ponang jabang bayi, lajeng  dibun brokohi. Inggih punika wontenipun hariyadi 1 (setunggal ) Sura.
Setunggal  Sura ugi saged dipun wastani  sangkan paraning dumadi ( Purwa , Madya , Wasana ), ( Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna ).
Sastra utawi hurup Jawi ugi wonten sambet rasa kalian sangkan paraning dumadi  (siji Mangga Sri) (Siji Sura). Mekaten chethanipun .
Wedharan aksara Jawi :
Aksara Jawi ingkang wiwitan (sepindhah) Pengarangipun sang Prabu Nur Cahya inggih ingkang kawastanan tahun Ismoyo, tahun 8777. Saged ugi dipun wastani cikal bakal tanah Jawi.
Hurup Jawi ingkang kaping kalih, pengarangipun Sang Aji Saka / tahun Soko 1948. Dumuginipun Sang Aji Saka ing tanah Jawi ing tahun 6829. Punika nyumanggaaken dhumateng paro maos.
Pangertosanipun sastra ingkang sepindhah. :
Ha, Na, Ca,Ra, Ka          = Wonten Utusan
Da, Ta, Sa, Ga, La           = Adu jumepreting kulit    
Pa, Dha, Ja, Ya, Nya       = Sami sektinipun
Ma, Ngo, Ta, Ba, Wa      = Sumonggo Rukun.
Pangertosan sastra ingkang kaping kalih :
Ha, Na, Ca, Ra, Ka         = Wonten Utusan
Da, Ta, Sa, Wa, La          = Aduh jumepreting Kulit
Pa, Dha, Ja, Ya, Nya       = Sami Sektinipun
Ma, Ga, Ba, Tha, Nga     = Sumonggo Sesarengan Pejah

Aksara Jawi Ingkang Sepindah.
            Artosipun                                     Saha Arane Sastro                   Ugi Papanipun
1.                  Ha = Hananingsun                        = Indra Prawata                         = Grana
2.                  Na = Nuringsun                            = Purwa                                      = Netra Kalih
3.                  Ca = Cahyaningsun                       = Sandi Pranata                          = Lesan
4.                  Ra = Rohingsun                            = Pujangga Taru Lata                 = Rikma
5.                  Ka = Kamaningsun                       = Hendra Dipa                           = Karna Kalih
6.                  Da = Dadingsun                            = Pujangga Taru Resmi              = Gulu
7.                  Ta = Tesingsun                              = Tunjung Resmi                        = Tangan Kalih
8.                  Sa = Siji                                         = Sekar Sinom                            = Dhodha
9.                  Ga = Gaib Ingsun                         = Kunda                                     = Weteng
10.              La = Lampus                                 = Purwa resmi                            = Lambung
11.              Pa = Papanipun                             = Pratiknya                                 = Puser
12.              Dha = Dhowuhingsun                   = Patista                                     = Kempung
13.              Ja = Jasadingsun                           = Baskara                                   = Arane janma
14.              Ya = Marengaken                         = Purwongka                              = Perji Jaler Estri
15.              Nya = Maringi                               = Pujongga Muda                      = Pupu Kalih     
16.              Ma = Margi                                   = Pustaka Jamus                         = Plawongan Ngandhap
17.              Nga = Ngalam Donya                   = Bonang Rerentengan              = Gantangan
18.              Tha = Thukul Gesang                    = Gendhing Barong                   = Kemiren
19.              Ba = Bobar                                    = Prawignya Adi                        = Bokang
20.              Wa = Wujud                                 = Purwa Kanthi                          = Dlama’aan
21.        Araning Sastra lungguhe, sungging purba kara titis murube perkawis Dad, Sifat, Lawan  
      asma, kang dadi cahyaning urip, aranira telu sastra muni siji.

Bab Pambukaning Aksara Jawi.
1.             Aksara Ha          :      Tegesipun hurip ana urip. Urip langgeng ora kena ing pati nguripi     sakabehing 
                                           kahanan.
2.             Aksara Na          :      Tegese nur, nuring Gusti dumunung aneng sipating manungsa.
3.             Aksara Ca          :      Tegese cahya, cahyaning Gusti dumunung aneng sipating manungsa.
4.             Aksara Ra          :      Tegese roh, rohing Gusti dumunung aneng sipating manubgsa.
5.             Aksara Ka          :      Tegese kumpul, kumpuling Gusti dumunung aneng sipating manungsa.
6.             Aksara Da          :      Tegese dad, dading Gusti dumunung aneng sipating manubgsa.
7.             Aksara Ta          :      Tegese tes, tesing Gusti dumunung aneng sipating manubgsa.
8.             Aksara Sa          :      Tegese siji, Gusti iku siji ora ono kang madhani.
9.             Aksara Ga          :      Tegese goib, goibi Gusti dumunung aneng sipating manungsa.
10.         Aksara La          :      Tegese langgeng, Gusti ingkang Maha Agung langgeng salawas-lawase.
11.         Aksara Pa          :      Tegese papan, papane Gusti ingkang Maha Agung ngebake jagad.
12.         Aksara Dha        :      Tegese dhawuh, dhawuhing Gusti ingkang Maha Agung iku dumunung  aneng 
                                           lesaning manungsa kang utama.
13.         Aksara Ja           :      Tegese jasad, jasade Gusti ingkang Maha Agung iku dumunung aneng sipating 
                                           manungsa kang utama.
14.         Aksara Ya          :      Tegese dhawuhing Gusti ingkang Maha Agung tansah nakseni marang kareping 
                                           manungsa ala lan becik, ngagem pangandika “Ya”
15.         Aksara Nya        :      Tegese pasrah, (nglungake). Gusti ingkang Maha Agung kanti eklas nglungake 
                                           kang wus cumawis ana ing alam donya.
16.         Aksara Ma         :      Tegese Marga (Dalan). Gusti ingkang Maha Agung paring marga (dalan) 
                                           marang manungsa ala lan becik.
17.         Aksara Nga        :      Tegese ngalam kang gumilang, gumilanging Gusti ingkang Maha Agung 
                                           (goibing Gusti ana rerupan kang gumilang)
18.         Aksara Tha        :      Tegese thukuling goib saka kersane Gusti, goibing Gusti, adoh tanpa    
                                          wangenan, cedhak tanpa senggolan, ana serupan mencorong tan kena 
                                          digrayang, gedhene sak mrica jinumput, ya iku goibing Gusti.
19.         Aksara Ba          :      Tegese babar, babaring manungsa songka gaibing Gusti.
20.         Aksara Wa         :      Tegese Wujud, wujuding Gusti dumunung aneng sipating manungsa, ana 
                                           wetengan sangang sasi, banjur lahir jabang bayi.
Kejawi wontenipun sastra lan basa (bahasa), ugi wontenipun dinten pitu, pakenan gangsal, wulan, tahun, windu, lan salajengipun, ingkang saged dipun damel petung samubarang kang perlu, ugi saged dipun wastani sangkan paraning dumadi.
Asal-Usul dinten pitu, pakenan limo, wulan saha tahun, lss.
Nuwun para marsudi, sedaya wontenipun kawruh peparing saking para leluhur ingkang dangu anggenipun silem punika, kawula badhe angaturaken sawatawis, ingkang kapendhet  wosipun kemawon. Mekaten cethanipun.
                                     
Tumuruning lintang ingkang dados anasir, inggih bebakalane sedaya bebadan, lintang anasir wau nami : 1. Libra, 2. Aria, 3. Gemini, 4. Virgo, 5. Picin,. Saking kersanipun Gusti ingkang Maha suci,tumuruning anasir kala wau ingkang sumusup ing raos, inggih raosing priya lan wanita, ingkang sami urup-urupan, lelambang roso.Ugi kasebat lelambang sari. Anasir kala wau kasebat:
1.      Sang Hyang Darma (Darma Kusumo) = akasa
2.      Sang Hyang Bayu (Bima) = angin
3.      Sang Hyang Endra (Arjuna) = siti
Dene siti punika toya kenthel, menawi toya cuwer kawastanan ajir, ateges toya cuer. Dados kosok wangsulipun siti punika toya, menawi benter kosok wangsulipun asrep. Inggih anasiripun akasa, angin, lemah, (Bumi) punika dumadose bebakalane ngagesang. Dados toya punika kodrat ingkang kaping sepindah, inggih punika manunggaling anasir tigang perkawis, inggih anasiripun akasa, angin, lan bumi, basa (tembung) pedalanganipun, (Derma Kusuma), Bima, lan Arjuna, lajeng mujudaken dewa kembar, nama shang hyang Aswin (Nakula lan Sadewa) = Benter lan Asrep. Dados nakula lan sadewa punika putranipun dewi madrim, madrim artosipun Maha dri = Maha tri = Maha telu, tegesipun kedadosan saking anasir tigang perkawis kala wau.
Pramila punika benter tuwen asrep tansah susup-sinusupan / lelambangan, lajeng kuwasa andadosaken sak warnineng bebadaning kang sarwa gesang, punapa dene benteripun bumi ingkang dayanipun minggah, saking kersaning shang hyang wenamg, kuwasa mbekta kerisaanipun badhan, temah wangsul dados anasir maleh, dumunung ing alam kesucian (pusat anti pusat) : kasebat purwa dumados, temarisak, dumados, risak, pusat mingset, pesat namineng angin, mekaten ajek salami-laminipun.
Ingkang kasebat dewa kembar, tegesipun kembar punika, kosok wangsulipun, kasebat jodo, tegesipun jodo punika barang kalih ingkang mbonten sami, ananging betah utawi kedah awor = urup-urupan = lelambang sari, inggih punika pruya lan wanita. Saklajengipun shang hyang Aswin lajeng kaadegaken dados jejering mangsa kala inggih dewaning pepesthen, (mangsa asrep lan benter) inggih ingkang dados baboning sedaya petangan : windu, tahun, mangsa rolas. Sasi, dinten, lsp. Shang hyang Aswin punika ugi kasebad dukuning para dewa, inggih saking benter lan asreping mangsa kala punika, ingkang dados penyakit lan jampi-jampi, inggih penyakit punika jodo utawi lelawanan, leripun yen keraos benter ugi betah asrep, wanita betah priya, sami lelambang sari, kasebad cumbana.
Kejawi saking punika shang hyang surya punika ingkang ngembeng daya kawontenan ingkang mawarni-warni, inggih punika :
1.      Kuwasa asung pitedah dhateng gumelaripun kawontenan, mila inganggep dewaning saksi = pitedah, 
      punika adeking gesang kita, kangge pralambang pepadhanging angen-angen ingkang kuwasa asum 
      pitedah …… bab kawontenan ingkang mboten kasad mripat.
2.      Ingkang kuwasa ngisep utawi ngembeng toya ing mangsa ketigo, menawi rendeng lajeng katurunaken 
      (kaandhapaken).
3.      Ingkang kuwasa anukulaken sak wernining wiji-wiji.
4.      Ingkang nguwasani lampahing wanci.
5.      Ingkang kuwasa angemot petanganing dinten pitu, pekenan gangsal, ingkang kapendhet saking 
      wontening alam pitu, inggih punika :
Dinten :
1. Surya           = Radite         = Ngahat           = 5
2. Candra        = Suma            = Senin            = 4
3. Brama          = Anggara       = Selasa           = 3
4. Bumi           = Buda            = Rebo            = 7
5. Angin          = Respati         = Kemis           = 8
6. Lintang        = Sukra            = Jumat           = 6
7. Banyu          = Tumpak        = Saptu            = 9

      Pasaran      = Dalan           = Wadon          = Rupane (Cahya)
1.      Petakan     = Legi              = 5                   = Putih
2.      Abritan      = Pahing          = 9                   = Abang
3.      Jenean       = Pon               = 7                   = Kuning
4.      Cemengan = Wage            = 4                   = Ireng
5.      Kasih         = Kliwon         = 8                   = Ijo
Uga kena diarani keblat 4 – 5 panca Uga kena diarani keblat 4 – 5 pancer.
*    Ingkang kuwasa ngemot petangan ubenge mangsa kabagi sekawan ( 4 ).
1.      Mangsa ketiga
2.      mangsa ketiga lan rendheng
3.      Mongsa rendheng
4.      Antawisipun mongsa rendheng lan ketiga
Ingkang sami katedhaaken saking lampahing surya mangidul, mangaler, tuwin sakantawisipun.
*   Ingkang kuwasa ngemot daya mamantuni datheng bagas kesarasan bebadaning sarwo gesang ingkang kaprabawan saking sunaripun.
*   Ingkang andarbeni bokor tembogo, kuwasa ngemot tetedhan ingkang mboten kenging telas, senadyan katedha ing tiyang pinten kemawon. Wondene tetedhan ingkang saged telas, inggih punika wewulang dhumateng prabu ingkang kawruhipun sampun kamot ing saklebeting pepadaning pangretos.
Inggih wewulang kala wau ingkang kaumpameaken tembaga. Tembaga artosipun tamba, punika wewulang, Ga artosipun kang suraosipun wewulang ingkang mijil saking pepadhanging pangertosn. Sepindah pambabaring gesang (Dumadosing Wiji Gesanging Manungsa). Kaping kalih mengku pikajengan mastani pepadhang rasaning budi, pengangen-angen, nggeh kasebad sang pepadhang.
Bumi mekaten ingkang kuwasa nampeni sak warnining tumitah, ingkang wujud bebadan ingkang mawa kulit, daging, tuwin amot bebadaning gesang ingkang wujud utawi dumados saking sak lebeting bumi, punopo dene ingkang kuwasa angemot sakwernaning wiji gesanging tetuwuhan sesaminipun, tuwin angemot sekatahing pepelikan ingkang sami dumados ing sak lebeting bumi sanesipun. Bumi ugi ngemot utawi nampeni sunaring surya, candra kartika, tumuruning tirta embun, utawi jawah, tuwin kuwasa nampeni tumuruning anasir. Semanten ugi Toya inggih anggenipun ngemot toya.Bumi kala wau = Prawasa = Pangrisak = Awit sedaya kawontenan ingkang kaamot ing bumi, mboten wonten ingkang langgeng, sedaya sami risak utawi pejah. Punapa dening wontenipun bebadan ingkang asipat nyawa, tentu murugi datheng kerisaanipun piyambak (Pejah). Ing sak dintenipun mliyunan wontenipun pepejah, mila lajeng kawastanan marca pada (Anggenipun Pejah, Pada Anggen).
Dados lajeng kasebad alaning pejah, limrahipun tiyang mastani ing akerat. Bab punika kantun nyumanggakhaken anggenipun mastani dhumateng para pamarsudi.
 Wonten ngriki kula badhe sambung pangertosan bab lelampahanipun para leluhur ingkang wonten gandhengipun kalian sangkan paraning dumadi, mekaten cethanipun :
Minurut lelampahanipun Prabu Brawijaya, inggih prabu Kala Murti kang kaping 2 (kalih) ugi ajejuluk Prabu Brawijaya Dwi Asmara, piyambake angsal piweling saking ibune Dewi Suhita lan ramane Raden Wijaya, Raja majapahit kang kapisan.. kapurih tindak dhateng lelengkahing gunung Lawu sisih wetan. Ing kono ana sela kumalasa kang rata sarta omba mawa carakan Jawi, kang sinerat dening eyange, kang asma Empu Galihan. Ya ing kono mau angsal wangsite Jawata, bakal oleh palenggahan ajejuluk Raja Pandhita Dwi Asmara, suwene tri dasa warsa.

Unine seratan Jawi :
Hingsun nitahake cahya rasa karsa,
Dumadi titising sarira wandiya laksana,
Pantya dhawuhing Jagad Yekti nyawiji,
Marmane gantya binuka tuhuning ngakasa.
Kuwi anggambarake kahananingsun apa dene sira dhek jaman semana, sak durunge wujud kaya ngene iki,, mungguh keterangane mangkene. :
Hingsun      :   Kuwi yen kacekak HA, tegese ana wujud wiwitan, ya kuwi kang den sebut Hyang bagas puruwa, lenggahe ana ing alam puruwa ya alam wasana. Kena diarani sirna, nanging neka, utawa datan kena kinaya ngapa.
Nitahake     :    Yen kacekak NA, tegese andhawuhake, nyabda, nganakake, anjume nengake, mujudake. Dadi hyang bagas puruwa wus andhawuhake.
Cahya         :    Yen kacekak CA, tegese sorot, pepadhang, sunar, kang tanpa wewayangan. Ya kuwi cahyaning hyang bagas puruwa pribadi.
Rasa           :    Yen kacekak RA, Tegese ya rasane Hyang bagas puruwa pribadi kang wus kandhawuhake utawa katitahake.
Karsa          :    Yen kacekak KA, Tegese karep, ya karepe, (karsane) Hyang Bagas Puruwa dhewe
                        ( pribadi). Dadi HA, Na, CA, RA, KA, Tegese Hyang bagas puruwa wis aparing dhawuh marang cahya, rasa lan karsaning pribadi., kang supaya tumitis utawi tumurun, tegese saka pribadine Hyang bagas purwa dewe. Dene Hyang bagas purwa kuwi kena diarani sang Hyang HUNA, Tegese suwara, pangandika, katampe lesa, dene lesan ing kono ateges piranti. Banjur sateruse.
Dumadi      :    Yen kacekak DA, tegese wes dadi, maujud, gatra, wis ana, nanging wujud utawa gatra kang isih samar, tegese ora bias di pirsani ngagem pirantine ponca driya.
Titising       :    Yen kacekak TA, tegesing tetesing sabda, dhawuh, pangandika mau.
Sarira          :    Yen kacekak SA, Tegesing sarining rasa, ya rasane Hyang bagas puruwa kasebad.
Wandiya     :    Yen kacekak WA, tegese wahana kang winadi, utawa umume den wastani wongsal-wangsul ( ora mung sepisan ), dadi wahana kang winadi kuwi sejatine kang diarani ora mung sepisan kuwi.
Laksana      :    Yen kacekan LA, tegese tumindak, utawa ditindakake, limaris, lumaku, makarti, ya marga pakerti, tumindak, lan laku mau banjur bias mawujud wela-wela. Dadi DA, TA, SA, WA, LA, tegese : Ana tetesing rasa kang bola-bali pakartine. Cetha yen kabeh kuwi ora mung sepisan gawe, kang ateges marambah-rambah, nganti kena diarani dhatan ana pedhote, utawa langgeng tetep ajeng kaya dene getering jejantungira.
Pantiya       :    Yen kacekak PA, tegese papan, wadhah, panggonan, bolongan, guwa, rong, utawa sifat.
Dhawuhing :   Yen kecekak Dha, tegese printahe, pakone, konggonane, utusane.
Jagad          :    Yen kacekak JA, tegese jagad, bumi, bawana, kelas wara, tinambita, wewengkon, ringkese diarani panguwasa.
Yekti          :    Yen kacekak YA, tegese sayekti, sejati, temenan, ora gara, sampurna, pepek, jangkep, ora kurang.
Nyawiji      :    Yen kacekak NYA, tegese manunggal, kumpul ora pisah, samad sinamadan, limput linimputan. Dadi PA, DHA, JA, YA, NYA, anduweni teges wadhah kanggo papaning dhawuh kang wus manunggal kelawan bumi, tegese whadah lan isine ora pisah utawa sing andhawuhi lan sing di dhawuhi manunggal.
Marma        :    Yen kacekak MA, tegese mulane, sanyatane, akibate, kedadehane.
Gantiya      :    Yen kacekak GA, tegese ganti, berobah, owah, sipate, owah wewujude, owah kahanane.
Binuka        :    Yen kacekak BA, tegese kabukak, menga, dieruhi, kaweruhan, katon, mangerti, karasa, kasat ing rasa.
Thukuling   :    Yen kacekak THA, tegese tuwuh, semi modod, berobah saka asale, pindah saka papane.
Ngakasa     :    Yen kacekak NGA, tegese ngawiyat, dirgantara, awing-awang dhuwur, ngantariksa. Dadi MA, GA, BA, THA, NGA, anduweni teges mulane banjur owah wewujudane lan banjur thukul ing awang-awang tegese ana nanging durung kasat mata, ya pirantine si ponca driya.
Mangkono mau luhuring nenek moyang kita, kalebet eyang empu Galihan, anggone paring tetilaran marang putra wayah. Kejaba bakal kena kanggo sasambungan pangandikan, tumrap siji lan sijine, jebul ngemu rasa nalika kita isih ana ing jaman katentreman, ya jaman kang wiwitan. Kejaba ana aksara Jawi, uga ana sandanganane, tegese sawise sira bleger wujud kaya saiki iki bisa nyandhang, ngrasakake, dadi sandangan dudu penganggo, nanging rasane. Cacahe sandangan mau ana 12 iji, dene aksarane ana 20 dadi kabeh mau ana 32. Telu tegese asalira, rasane bapa, rasane biyung, lan titising Hyang Jagad Pratingkah. Dene loro kuwi tegese wadhah lan isine.
Kawruh kabeh mau sebarna marang sepadha-padha (kabeh para kawula) karben padha mangerti marang asale dhewe-dhewe kang ateges ora gampang ngumbar hardaning kamurkan.
Tahun Ismaya, Tahun Jawi
Tahun Ismaya siji (1), Soma : Wercita, Windu Kuntara 8788-8790.
Masehi 1956.
Wulan Jawi                                                    Rasa Wulan Masehi Tahun 1956
1.      Mangga Sri ……   1……………………  1. Agustus / September           : 1956 (41 dn)
2.      Sitra……………   2……………………  2. September / Oktober           : 1956 (23 dn)
3.      Mongga Kala ….  3. ……......................  3. Oktober / Nopember           : 1956 (24 dn)
4.      Naya…………...   4……………………  4. Nopember / Desember        : 1956 (25 dn)
5.      Palguna………...  5……………………  5. Desember / Januari              : 1956 (26 dn)
6.      Wisaka…………  6……………………  6. Januari                                 : 1956 (43 dn)
7.      Jita……………..   7……………………  7. Januari / Pebruari                 : 1956 (43 dn)
8.      Srawana………..  8……………………  8. Pebruari / Maret                  : 1956 (26 dn)
9.      Padra Wana…….  9……………………  9. Maret / April                       : 1956 (25 dn)
10.  Asuji…………...   10…………………..  10. April / Mei                         : 1956 (23 dn )
11.  Kartika…………  11………………….   11. Mei / Juni                          : 1956 / 23 (dn)
12.  Pusa…………….  12………………….   12. Juni / Juli                           : 1956 (41 dn)

Asal Wulan Jawi kados wonten ing nginggil, = Ugi kaserat bahasa Wulan arab
1.      Mangga Sri…………………………..       = 1. Muharam                        = ( Sura )
2.      Sitra………………………………….       = 2. Shafar                             = ( Sapar )
3.      Mongga Kala………………………...       = 3. Robiul Awal                   = ( Mulud )
4.      Naya…………………………………       = 4. Robiul Akhir                  = ( Ba’da Mulud )
5.      Palaguna                                                     = 5. Jumadil Ula                    = ( Jum Awal )
6.      Wisaka                                                        = 5. Jum Tsaniya                    = ( Jum. Akhir )
7.      Jita                                                              = 7. Rajab                              = ( Rejeb )
8.      Srawana                                                      = 8. Sahban                            = ( Ruwah )
9.      Padra Wana                                                = 9. Ramadhan                      = ( Pasa )
10.  Asuji                                                           = 10. Sawwal                         = ( Sawal )
11.  Kartika                                                        = 11. Dzulka’idah                  = ( Sela )
12.  Pusa                                                            = 12. Dzulhijah                      = ( Besar )
Nuwun Dhumatheng para pamarsudi, wontenipun seratan bahasa Wulan Jawi ingkang asal saha seratan Bahasa Wulan Arab Sapunika kagandheng, ing pamrih tujuan kita Bongsa Indonesia (Nusantara Jawi) ingkang tumuju dhumateng Bhinneka Tunggal Eka ! Sageta maujud. Mila sumangga saiyek saeka kapti, nyawiji, gotong royong, makarti, makarya, datan nalisir saking pakem sejati, nggeh punika PANCASILA, Ugi sampun ngantos uwal panembahipun, sembahyang, semedi, manages, dumateng ngarsane Gusti ingkang Akarya Jagad, Sasampunipun punapa ingkang wonten !  Suwasana adhem, Ayem, Tentrem, nggih punika ingkang dados tujuan kita kang satuhu. 

Matur nuwun dhumateng Bapa Budiono
Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna

Tidak ada komentar:

Posting Komentar